Objednávky

Objednávky od 1.1.2017

Objednávky zverejňované  na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny  – na základe zákona 211/2000 Z. z.
Zákon č.211/2000 Z. z.
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
podľa § 5b ods.1 písm.a

https://www.upsvr.gov.sk/zverejnovanie-zmluv-faktur-aobjednavok/zmluvy-faktury-a-objednavky-detskych-domovov/kraj-banska-bystrica/cdar-jesenske-mieru-155.html?page_id=60190

Objednávky do 1.1.2017

2016

2013

2012