Aj v tomto roku Detský domov Jesenské pokračoval základe celoslovenskej koncepcie v procese deinštitucionnalizácie. Náš Detský domov bol zaradený do pilotného programu zriaďovania CPPR ( Centrá podpory profesionálnych rodičov). Od 1.4.2013 bol tento projekt spustený.

Čo to znamená v praxi?

Deinštitualizácia znamená – vysunúť starostlivosť o deti zverené detskému domovu do starostlivosti profesionálnych rodín mimo detského domova. Tento projekt sme realizovali postupne veľmi citlivo aby tieto zmeny čo najmenej pocítili deti. V hlavnej budove detského domova už nenájdete klasický detský domov, ale celá budova slúži pre profesionálnych rodičov a deti im zverené ako podporné centrum. V tomto centre pracujú odborníci, ktorí majú na starosti celú sieť profesionálnych rodín. Starajú sa o ich ďalšie vzdelávanie, zabezpečujú im supervíziu, poskytujú odborné poradenstvo, vykonávajú návštevy v profesionálnych rodinách. Ďalšou úlohou tohto centra je postarať sa o deti profesionálnych rodín počas čerpania dovolenky profesionálnych rodičov. Práca profesionálneho rodiča je náročná po fyzickej aj psychickej stránke. Preto si starostlivosť zo strany detského domova zaslúžia v plnej miere. Sme im veľmi vďační, že prevzali na seba túto neľahkú úlohu a budeme ich naďalej podporovať a pomáhať im.

Cieľom tejto komplexnej starostlivosti a všestrannej podpory profesionálnych rodín je zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v profesionálnych rodinách a takú podporu aby profesionálne rodiny vo svojej práci vytrvali.

Na základe už viac ako päťročných skúsenosti s profesionálnymi rodinami sme dospeli k názoru, že akýkoľvek dobrý detský domov s kvalitným personálom nenahradí dieťaťu život v rodine. Detský domov vždy zostane len inštitúciou.

Detský domov Jesenské má zamestnaných 16 profesionálnych rodičov, ktorí majú v starostlivosti 38 detí. Zo strany vedenia detského domova a celej podpornej skupiny musíme konštatovať, že doterajšie skúsenosti z tohoto systému práce sú pozitívne a sú v prospech detí ktoré v starostlivosti profesionálnych rodín veľmi dobre prospievajú.

V procese deinštitualizácie budeme naďalej pokračovať.

Mgr.Viera Kováčiková – riaditeľka DeD